Persones refugiades ateses per CEAR València participen en l’elaboració de “Tiempos difíciles” per a explicar la seua història en temps de COVID-19.

El Videoclip s’ha pogut realitzar gràcies a la col·laboració de Versarte.org, JR Produccions, Timat Produccions, Pexels, Mix Kit i Pixabay.

València a 21 d’octubre de 2020

En aquest moment existeixen més de 79,5 milions de persones que viuen forçosament lluny de la seua llar per guerres, violència i greus violacions dels seus drets fonamentals. T’imagines haver viscut el confinament lluny de la teua llar, família i amics? Les persones sol·licitants d’asil ateses per CEAR ho han viscut!

Totes les persones, d’una manera o una altra, hem tingut la necessitat d’expressar els nostres sentiments i les nostres vivències durant el confinament: escrivint, dibuixant, cridant. Les persones refugiades ateses per CEAR València, ho han volgut expressar component un rap de manera col·lectiva.

L’objectiu d’aquest projecte ha sigut visibilitzar la població jove i adolescent sol·licitant de protecció internacional, que no sols està exposada a les conseqüències del duel migratori com qualsevol altre sol·licitant, sinó que, a més, s’enfronta a les particularitats pròpies de la seua etapa vital, com la construcció de la seua identitat adulta i l’alta prevalença i risc de desenvolupament de trastorns emocionals i/o mentals. Sent per això de gran rellevància l’avaluació i supervisió de la seua salut psicosocial amb la finalitat de previndre i detectar.

Així mateix, a través de l’activitat es va aconseguir generar un espai per a crear xarxa entre els joves participants en el programa que, per la situació sanitària actual, en la major part dels casos, es troben sense escolaritzar i en un món d’adults amb escasses ocasions per a socialitzar-se amb els seus iguals.

El projecte va plasmar a través d’un taller de Rap grupal realitzat a mitjan agost. Durant aquestes jornades es va crear una cançó escrita per a després cantar-la i gravar un videoclip amb ella.

Gràcies a la col·laboració de Versarte.org, JR Produccions, Timat Produccions, Pexels, Mix Kit i Pixabay les persones que atenem en CEAR València han pogut participar d’una iniciativa de trobada i de treball de valors a través de la música.


 

 

Personas refugiadas atendidas por CEAR Valencia participan en la elaboración de “Tiempos difíciles” para explicar su historia en tiempos de COVID-19.

El Videoclip se ha podido realizar gracias a la colaboración de Versarte.org, JR Producciones, Timat Producciones, Pexels, Mix Kit y Pixabay.

Valencia a 21 de octubre de 2020

En este momento existen más de 79,5 millones de personas que viven forzosamente lejos de su hogar por guerras, violencia y graves violaciones de sus derechos fundamentales. ¿Te imaginas haber vivido el confinamiento lejos de tu hogar, familia y amigos? ¡Las personas solicitantes de asilo atendidas por CEAR lo han vivido!

Todas las personas, de una manera u otra, hemos tenido la necesidad de expresar nuestros sentimientos y nuestras vivencias durante el confinamiento: escribiendo, dibujando, gritando. Las personas refugiadas atendidas por CEAR València, lo han querido expresar componiendo un rap de manera colectiva.

El objetivo de este proyecto ha sido visibilizar la población joven y adolescente solicitante de protección internacional, que no sólo está expuesta a las consecuencias del duelo migratorio como cualquier otro solicitante, sino que, además, se enfrenta a las particularidades propias de su etapa vital, como la construcción de su identidad adulta y la alta prevalencia y riesgo de desarrollo de trastornos emocionales y/o mentales. Siendo por ello de gran relevancia la evaluación y supervisión de su salud psicosocial con la finalidad de prevenir y detectar.

Asimismo, a través de la actividad se consiguió generar un espacio para crear red entre los jóvenes participantes en el programa que, por la situación sanitaria actual, en la mayor parte de los casos, se encuentran sin escolarizar y en un mundo de adultos con escasas ocasiones para socializarse con sus iguales.

El proyecto plasmó a través de un taller de Rap grupal realizado a mediados de agosto. Durante estas jornadas se creó una canción escrita para después cantarla y grabar un videoclip con ella.

Gracias a la colaboración de Versarte.org, JR Producciones, Timat Producciones, Pexels, Mix Kit y Pixabay las personas que atendemos en CEAR Valencia han podido participar de una iniciativa de encuentro y de trabajo de valores a través de la música.