Projecte «Hablando se entiende la gente»
Aquest projecte comença al gener i finalitza al desembre del 2020.

Consisteix en un curs d’espanyol per a dones els fills i/o filles de les quals  estan escolaritzats en els col·legis del barri de l’Olivereta, on se situa l’oficina de CEAR PV. Les classes són de dues hores i tenen lloc dos dies a la setmana.

Moltes dones i mares no poden accedir als recursos normalitzats per diferents motius i gràcies a aquestes classes d’espanyol s’afavoreix la seua plena integració en el centre educatiu i en el barri de l’Olivereta.

Què aconsigueixen amb aquest curs?
– Major autonomía
– Empoderament
– Participació en la construcció d’un barri viu
En les classes de castellà, de manera transversal, s’acosta a les usuàries a l’entitat i es resolen possibles necessitats mitjançant derivació a les tècniques corresponents. Es crea un grup de suport entre dones que tenen en comú la criança dels seus fills i l’aprenentatge de l’idioma. A més, es creen xarxes amb els col·legis a través de la coordinació per a les classes, de manera que els centres escolars coneixen i tenen com a referent a CEAR.
També es realitzen durant el curs diferents activitats fora de l’aula, com a visites culturals i tallers en col·laboració amb el col·legi i l’AMPA, com és la participació en festivals de fi de curs.
Per a més informació ¡contacta!

Participa en aquest projecte!


Proyecto «Hablando se entiende la gente»
Esteproyecto empieza en enero y termina en diciembre del 2020. 

Consiste en un curso de español para mujeres cuyos hijos y/o hijas están escolarizados en los colegios del barrio de la Olivereta, donde se sitúa la oficina de CEAR PV. Las clases son de dos horas y tienen lugar dos días a la semana.
Muchas mujeres y madres no pueden acceder a los recursos normalizados por diferentes motivos y gracias a estas clases de español se favorece su plena integración en el centro educativo y en el barrio de la Olivereta.

¿Qué consiguen con este curso?
– Mayor autonomía
– Empoderamiento
– Participación en la construcción de un barrio vivo.

En las clases de castellano, de forma transversal, se acerca a las usuarias a la entidad y se resuelven posibles necesidades mediante derivación a las técnicas correspondientes. Se crea un grupo de apoyo entre mujeres que tienen en común la crianza de sus hijos y el aprendizaje del idioma.
Además, se crean redes con los colegios a través de la coordinación para las clases, de forma que los centros escolares conocen y tienen como referente a CEAR.
También se realizan durante el curso diferentes actividades fuera del aula, como visitas culturales y talleres en colaboración con el colegio y el AMPA, como es la participación en festivales de fin de curso.
Para más información ¡contacta!

¡Participa en este proyecto!

Finançat per/ Financiado por: