L’objectiu del programa és millorar l’acolliment de les persones que acudeixen a CEAR PV, persones sol·licitants de protecció internacional, refugiades, apàtrides i migrants en condicions de vulnerabilitat social, gràcies al reforç i complementació del sistema de protecció social existent en l’actualitat per al col·lectiu d’asil, assumint funcions de caràcter preventiu i promocional capaç d’impulsar els processos necessaris per al foment de la convivència ciutadana i intercultural.

Gràcies a aquest programa s’ha creat un punt de trobada, que serà el primer contacte de la persona amb l’entitat. Mitjançant una primera atenció individualitzada explicarem els serveis que s’ofereixen des de la mateixa alhora que arreplegarem les principals demandes i necessitats que porta la persona.


El objetivo del programa es mejorar la acogida de las personas que acuden a CEAR PV, personas solicitantes de protección internacional, refugiadas, apátridas y migrantes en condiciones de vulnerabilidad social, gracias al refuerzo y complementación del sistema de protección social existente en la actualidad para el colectivo de asilo, asumiendo funciones de carácter preventivo y promocional capaz de impulsar los procesos necesarios para el fomento de la convivencia ciudadana e intercultural.

Gracias a este programa se ha creado un punto de encuentro, que será el primer contacto de la persona con la entidad. Mediante una primera atención individualizada explicaremos los servicios que se ofrecen desde la misma a la vez que recogeremos las principales demandas y necesidades que trae la persona.

Finançat per/Financiado por: